Biuro rachunkowe
z tradycjami

Czytaj dalej »

prowadzenie ksiąg handlowych

Zakres usług - kompleksowe prowadzenie księgowości

 • Opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów,
 • Profesjonalne sporządzanie bilansu otwarcia,
 • Sporządzanie zakładowego planu kont,
 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej, kontrola gospodarki magazynowej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych, a także podatku od towarów i usług, czyli VAT,
 • Tworzenie kompleksowych sprawozdań do GUS,
 • Nieustanny nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • Udzielanie fachowych konsultacji z zakresu rachunkowości,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, zarówno śródrocznych, jak i rocznych obejmujących:

     - bilans,
    - rachunek zysków i strat,
    - informacje dodatkowe,
    

 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym, a w razie potrzeby natychmiastowe przekazywanie Zleceniodawcy informacji o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji,
 • Prowadzenie rzetelnego rejestru środków trwałych,
 • Prowadzenie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych,
 • Sporządzanie rozliczeń delegacji,
 • Wystawianie not korygujących,
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń rozrachunków (oferujemy miesięczne wiekowanie powstałych należności i zobowiązań),
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek dotyczących podatku dochodowego,
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji CIT-8 dotyczącej podatku dochodowego oraz sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego.
 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi,
 • Prowadzenie rozliczeń operacji na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych,
 • Prowadzenie rozliczeń transakcji międzynarodowych (w skład tej usługi wchodzą też rozliczenia Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw - deklaracje VAT - UE, import oraz eksport poza Unię Europejską),
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji, Dostarczanie zaświadczeń z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach, Wszelkie inne czynności z zakresu księgowości.

 

Zapraszamy  mikro  i makro przedsiebiorstwa do współpracy!